Centrum kompetencí
centrum kompetencí | mapování kompetencí | naše nabídka | projekty | kontakty
 

Projekty/iniciativy

Usilujeme o to, abychom byli neustále v kontaktu se zahraniční zkušeností v oblasti mapování kompetencí a uznávání výsledků předchozího učení, proto se účastníme různých mezinárodních aktivit, a snažíme se naše školení nabízet také prostřednictvím různých typů projektů. Projektů se účastníme jak individuálně v expertní roli, tak jako partnerská organizace.

Expertní komora kariérového poradenství, z.s.

Expertní komora kariérového poradenství, z.s. je nezávislou platformou, která se angažuje v oblasti kariérového poradenství. Cílem je podpora systémového rozvoje kariérového poradenství v ČR, uplatnění již existující expertízy a přenos inovací ze zahraničí, včetně prosazování jednotných standardů kvality kariérového poradenství směrem k poskytovatelům na všech úrovních (lokální, regionální, národní a institucionální) v České republice. 

Zpravodaj Expertní komory KP 01/2019

Zakladateli spolku jsou:
Centrum kompetencí, z.s.
Evropská kontaktní skupina, z.s.
Vysočina Education, příspěvková organizace

Kontakty:
Dorota Madziová - tajemnice 

Expertní komora kariérového poradenství, z.s.
Pod Zvonek 369
737 01 Český Těšín

IČ: 05859557 

bankovní spojení: 2601226960/2010

Stanovy Expertní komory kariérového poradenství, z.s.


Jsme partnery projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP) 
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507.

 

V rámci projektu "Rozvíjím svůj svět" organizace Spiralis, o.s., jsme lektorkami metody Mapování kompetencí. Dílčí výstupy z projektu můžete si můžete prohlédnout zde

Mezinárodní projekt Grundtvig - CH-Q System
From Valuation to Validation of Competencies
(2012 – 2014)

Koordinátor-ČR: Genderové informační centrum NORA (www.gendernora.cz), expertní účast D. Madziové, K. Machovcové a S. Pýchové z Centra kompetencí.
Zahraniční partneři: Lucembursko, Rakousko a Švýcarsko
Cílem projektu je porovnat systémy uznávání výsledků neformálního a informálního učení v jednotlivých zemích a zjištění možností uplatnění metody CH-Q – mapování kompetencí v této sféře.

Evropská konference Systém CH-Q Řízení kompetencí, Zhodnocování a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (20. ledna 2014)

Brožura CH-Q System - From Valuation to Validation of Competencies (výstup projektu)


Projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita
Překážka je příležitost - nový start pro rodiče samoživitele
(2013 – 2015)

Hlavní realizátor – Spiralis (www.spiralis-os.cz)
Partner projektu - Centrum kompetencí
Cílem projektu bylo zvýšit uplatnitelnost rodičů samoživitelů z hlavního města Prahy - osob se znevýhodněním na současném pracovním trhu.

Publikace - Překážka je příležitost příklady dobré praxe