Centrum kompetencí
centrum kompetencí | mapování kompetencí | naše nabídka | projekty | kontakty
 

Centrum kompetencí, z.s.

Nabízíme metody mapování a sebeřízení kompetencí a zabýváme se přípravou na uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení. Lektorky Centra kompetencí jsou prvními certifikovanými lektory švýcarské metody CH-Q – competence management v České republice. Zároveň máme jako jediní oprávnění udělovat mezinárodní certifikáty CH-Q.

Centrum kompetencí vzniklo v roce 2012 z iniciativy 4 zakladatelek: Silvie Pýchové, Doroty Madziové, Kateřiny Machovcové a Heleny Košťálové. Všechny 4 absolvovaly kurz CH-Q, pořádaný Centrem Euroguidance (www.euroguidance.cz) pod vedením nizozemských lektorů. A vzhledem k tomu, že jsme z holandské strany byly podporovány v tom, abychom se vyškolily na lektorky CH-Q, tak jsme cítily zodpovědnost i za přenos této metody mapování kompetencí do České republiky. Velké díky za podporu a mentoring patří našemu holandskému kolegovi Peterovi van Deursenovi.

 

Centrum kompetencí získalo Národní cenu kariérového poradenství 2014 za úspěšnou implementaci švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q na národní úrovni.

Jsme součástí tématické platformy Spektrum rozvoje žen a Expertní komory kariérového poradenstvíStatutární zástupkyně a zakladatelky

Mgr. Silvie Pýchová 

Absolventka oboru učitelství pro 2. a 3. stupeň na Pedagogické fakultě UK, dále specializační postgraduální studium výchovného poradenství na stejné fakultě. Má praxi učitelky na gymnáziu, od roku 2007 pracovala na Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy jako konzultantka evropského programu Euroguidance zaměřeného na rozvoj kariérového poradenství. Od roku 2009 zastávala funkci vedoucí odboru celoživotního vzdělávání na Domě zahraničních služeb. Od roku 2010 je členkou Národního poradenského fóra. Od roku 2011 působí jako nezávislá konzultantka, metodička a lektorka v oblasti kariérového poradenství a je aktivní v neziskové sféře v oblasti vzdělávání (výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání, o. s., předsedkyně správní rady EDUin o.p.s.). V roce 2012 úspěšně zakončila lektorskou certifikaci v metodě CH-Q – mapování kompetencí pod vedením nizozemských mentorů.

Mgr. Dorota Madziová 

Od roku 2005 působí jako lektorka v oblasti osobního rozvoje a komunikačních a prezentačních dovedností, metodička v oblasti interkulturních dovedností, profesní poradkyně, koordinátorka projektových aktivit zaměřených na ženy – uchazečky o zaměstnání a ženy na mateřské dovolené. V roce 2012 úspěšně zakončila lektorskou certifikaci v metodě CH-Q – mapování kompetencí pod vedením nizozemských mentorů, v roce 2014 pak certifikace pod švýcarskou asociací CH-Q.

Ing. Helena Košťálová 

Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity, obor sociální řízení a rekvalifikace. Od r. 1995 pracuje v neziskovém sektoru v oblasti vzdělávání. Podílela se na implementaci řady mezinárodních projektů; na metodické přípravě vzdělávacích materiálů a publikací. Více než 12 let pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé. Od roku 2009 působí v EKS jako lektorka a metodička odborných kurzů. Mezi její hlavní profesní zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje, specifika vzdělávání znevýhodněných cílových skupin a oblast kariérového poradenství. V lekcích preferuje interaktivní metody, které navazují na dosavadní zkušenosti účastníků. Svoji kvalifikaci si průběžně rozšiřuje účastí na odborných kurzech a zahraničních stážích. V současné době je studentkou distančního studia oboru Andragogika a personální řízení na Univerzitě Karlově a účastní se procesu certifikace na lektorku CH-Q – mapování kompetencí.